• DỊCH VỤ QUẢN LÝ VETTING

   Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Vetting để đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách hàng
    
   1.   Chúng tôi đạt được sự chấp thuận và cấp SIRE của các Oil Major tiêu biểu như Shell, ENOC, Stat Oil, BP, Petronas, KOCH, Exon Mobil. Hơn thế nữa, duy trì mối quan hệ ổn định và bền vững với các bộ phận Vetting của các Oil Major là một lợi thế nổi bật của PSM 
        
   2.   Đáp ứng với mỗi lần kiểm tra là sự điều phối bởi một đầu mối rà soát tại văn phòng khu vực để đảm bảo ở mức đầy đủ, kết hợp phân tích nguyên nhân gốc rễ & được thực hiện một cách nhất quán.
   3.   Dữ liệu từ mỗi cuộc kiểm tra vetting được thu thập và phân tích chi tiết nhằm đánh giá điểm mạnh và điểm yếu. Cách làm này trong suốt những năm qua nhằm mục đích cung cấp những cải tiến phù hợp với việc thực thi vetting của khách hàng; một điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.
        
    

   LIÊN HỆ DỊCH VỤ

   Ông. Nguyễn Đình Tuấn
   Phó Giám Đốc
   Emal: tuannd@pvtrans.com